Privacyverklaring

1.1 In het kader van de uitvoering door de Stichting van haar werkzaamheden verzamelt zij van medewerkers van de organisatie, van begeleiders, beheerders en leerlingen de navolgende persoonsgegevens:

 • a) naam, geslacht, paspoortnummer, geboortedatum, nationaliteit,
 • land van herkomst en geboorteplaats;
 • b) adres;
 • c) opleiding;
 • d) telefoonnummer;
 • e) dieetwensen;
 • f) aanvullende gegevens die een persoon aan de Stichting heeft verschaft.

1.2 De persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database en zijn alleen ter inzage voor door de Stichting geautoriseerde personen en wel als volgt:

 • Begeleiders hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens van leerlingen die in zijn of haar groep zijn ingedeeld,
 • Beheerders van de scholen hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens van diens leerlingen,
 • De organisatie van de Jongeren Bedrijvendag en de ontwikkelaars

1.3 De Stichting bewaart de persoonsgegevens gedurende de termijn die redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of wettelijk is vereist. Indien de gegevens personen betreffen die eenmalig bij een activiteit van de Stichting zijn betrokken zullen ze binnen redelijke termijn na die activiteit worden verwijderd. Indien de gegevens personen betreffen die repeterend bij de activiteiten van de Stichting betrokken blijven zullen die gegevens worden verwijderd binnen redelijke termijn nadat de betrokkenheid van die personen bij die activiteiten definitief is geëindigd. De Stichting heeft noodzakelijke administratieve en technische maatregelen getroffen teneinde de persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging, verwijdering en het kopiëren van deze gegevens.

1.4 Een ieder van wie de persoonsgegevens zijn opgeslagen is gerechtigd tot het indienen van een schriftelijk verzoek aan de Stichting tot:

 • (1) het verschaffen van een kopie van de persoonsgegevens die de Stichting heeft verzameld over die persoon of het verschaffen van informatie over de wijze waarop de Stichting de persoonsgegevens van een betrokken persoon gebruikt, of
 • (2) het corrigeren of bijwerken van de persoonsgegevens van de betrokken persoon, of
 • (3) het verwijderen van de gegevens of een deel ervan van de betrokken persoon, in welk geval de Stichting die persoon mogelijk niet meer kan laten deelnemen aan haar activiteiten. De Stichting zal zo snel mogelijk op dergelijke verzoeken reageren.